แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร
 

ทำเนียบผู้บริหาร

๑. นายพิจิตร ปรีชาหาญ  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๘๒ จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๓ 
๒. นายอัมพร ชมพุ่มรัตน์(เดิมชื่อ แจ๋ว ชมพุ่มรัตน์)  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๓ 
๓. นายนิรัตน์ แซ่โค้ว 
๔. นายศรี ไชโย 
๕. นายสุนทร เจริญวุฒิ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๐๒
๖. นายจ้าน มีทรัพย์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๐๒ จนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๗
๗. นายดรุณ ศรีม่วง  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๐๕ จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๗ 
๘. นายจ้าน มีทรัพย์   ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๐๗ จนถึงวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๐๘ 
๙. นายกมล ขุนแก้ว   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๐๘ จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ 
๑๐. นายสุชาติ อนุวัฒน์   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๔ จนถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๒๓
๑๑. นายศิลป์ชัย เหลืองอ่อน  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๒๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗ 
๑๒. นายจ้าน มีทรัพย์   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ 
๑๓. นายสุชาติ อนุวัฒน์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๑ จนถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๔ 
๑๔. นายสำเนาว์ หงษาชาติ   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
๑๕. นายราชัน มีทรัพย์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๑๖. นายทรงวุฒิ ผสมทรัพย์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
๑๗. นางสาวสำอางค์ สุดสอาด  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑๗. นายไทยภูษา สุวรรณพันธ์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน