แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร
 

พันธกิจ

1.  พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน เต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.  พัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงในการทำงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณการเงิน และงานบริหารทั่วไป ด้วยหลักธรรมาภิบาล
4.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง
5.  ส่งเสริมนักเรียนให้แสดงออกซึ่งความเป็นไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
6.  ส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้น สื่อสาร ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและสื่อสารด้วยภาษาสากล