แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร
 

ปรัชญาโรงเรียน

        

"ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  ปัญญาเป็นรัตนของนรชน"