แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร แนะนำบุคลากร
 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ยังไม่มีชื่อเฉพาะตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยการนำของนายโค้ว แซ่โค้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลที่บุญมี ในสมัยนั้นพร้อมด้วยชาวบ้านเกาะโพธิ์ร่วมกันสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว หลังคามุ่งหญ้าคาและไม้ไผ่ ไม่มีฝากั้นคิดเป็นเงินก่อสร้าง ๓๐๐ บาท มีเนื้อที่รวมกันบริจาค ๕x๘ วา ดำรงอยู่ด้วยเงินกองการประถมศึกษาเปิดทำการสอนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๕๔ คน เป็นโรงเรียนประชาบาล ที่นายอำเภอจัดตั้ง และจัดการสอนครั้งแรก

๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๘ ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่ หมู่ ๓ ตำบลท่าบุญมี ข้างบ้านผู้ใหญ่โค้ว โดยราษฎรช่วยกันบริจาคที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ และสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราว หลังคามุงจากขนาดเท่าเดิม ไม่มีฝา และเปิดเรียนในเวลาต่อมา

พ.ศ. ๒๕๙๗ ได้ย้ายมาอาศัยศาลาการเปรียญ วัดใหม่โพธิ์ทอง (วัดเกาะโพธาวาสในปัจจุบัน)

พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางราชการจัดให้มีวันครูเป็นครั้งแรก โดยครูทั้งประเทศช่วยกันสละทรัพย์คนละ ๑ วัน เพื่อสร้างโรงเรียนโดยการจับฉลาก ซึ่งทางอำเภอพนัสนิคมจับได้ ทางราชการจึงให้สร้างโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ขึ้นโดยการนำของ นายสุนทร เจริญวุฒิ อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ พร้อมด้วย นายพิณยง ผสมทรัพย์ นายสมรรค ผสมทรัพย์ นายชิต วิชาจารย์ นายเทิ้ม พูลสวัสดิ์ ร่วมกับชาวบ้านตลาดเกาะโพธิ์ ซื้อที่ดินให้ทางราชการสร้างโรงเรียน จำนวน ๑๑ ไร่ คิดเป็นเงินในขณะนั้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างโรงเรียนหลังนี้แล้วเสร็จเป็นเงิน ๓๓๙,๔๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ได้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)” และได้ย้ายนักเรียนจากวัดเกาะโพธาวาส (วัดใหม่โพธิ์ทอง) เดิม มาเรียนที่อาคารวันครูใน พ.ศ. ๒๕๐๒